ÛZE GAZETTE Werkjaar 2017 – 2018

Nummer 6

19 februari 2018

Ter overweging


Onze jarigen

We wensen een gelukkige verjaardag aan…

19/02/1986      Neels   Björn 08/03/1942      Vercauteren Boudewijn
22/02/2013      Claeys Saleh 10/03/1944      Kinsabil Jacques
24/02/2013      Hillewaert Keano 12/03/1967     Vantorre Brigitte
25/02/1999      Philippaerts Jordy


Wist je dat...?
Murielle terug is in ons tehuis (ontslag St Amandus 5/2)
Sabine ons meedeelt: Imannuel is geboren op 26jan. Weegt 3350gr en is kerngezond. Wij zijn super fier op ons eerste kleinzoontje en ook op Floris en Gwen. Juist 12uren na landing in L.A is Gwen bevallen.
Arissia geslaagd is voor eerste module en op 5/2 is gestart met tweede module
Enkele studenten van het technisch Instituut H.Familie bij onze driedaagse de kinderen zullen begeleiden.
Op maandag 12/3 komen de studenten samen met hun leerkracht met UP kennismaken. Hier organiseren we een crea namiddag, een warme oproep om hier aanwezig te zijn.
De driedaagse doorgaat op vrijdag 31 augustus en zaterdag en zondag 1 en 2 september…
Op zaterdag 24 februari van 14u tot 17u het Repair Café doorgaat in het parochiaal centrum van Varsenare ( Westernieuwweg 5A ). Deskundige hulp bij reparatie van fietsen, elektrische apparaten… Slijpen van messen en kettingzagen… Advies bij computers…
Het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding recent zijn Tweejaarlijks Verslag publiceerde, op basis van wetenschappelijk onderzoek én kennis en ervaring van mensen in armoede. Daaruit blijkt overduidelijk dat de toekenning van rechten voor mensen in armoede zeer problematisch verloopt. Onder meer op vlak van wonen hebben mensen met een laag inkomen minder rechten. Wie iemand in huis wil nemen, een huis wil delen of kinderen heeft die gaan werken, wordt daar financieel voor afgestraft.
Minister De Block heeft beslist dat opnieuw wijkgezondheidscentra kunnen opgericht worden… Een logische stap die het Netwerk tegen Armoede toejuicht.
Dat ons dagelijks bestuur heeft beslist dat in de toekomst voor betalende activiteiten mensen in kansarmoede 1/3de van de vraagprijs zullen moeten betalen en anderen 2/3den…
We Marcella en haar ploeg medewerkers dankbaar zijn voor het reinigen van ons lokaal… Het was zeker nodig na de werken
Wat voorbij is...
Frieda ontvangt in naam van Ûze Plekke de cheque en een doos vol met kleine muntjes uit de handen van de directeur van de Zandstraat. De kinderen hebben met een sponsorloop en met soepverkoop een som van 2300 euro bijeen verzameld ten voordele van Ûze Plekke.( zie artikel in Ûze Gazette5)

 Op 16 januari hield Brugge Dialoogstad een algemene vergadering. Angelino, Patricia en Louis namen deel.

Het was de bedoeling om aan de hand van de voorstellen van vorige vergaderingen (en nieuwe voorstellen) te komen tot een keuze van een aantal thema’s voor de verschillende dialoogtafels om die dan verder uit te werken.

De keuzethema’s zijn:

o Betaalbaarheid Derdebetalersregeling en verhoogde tegemoetkoming worden niet altijd toegepast / Ereloonsupplementen van specialisten zijn grote barrière / Medicatiekosten en generische geneesmiddelen / Kosten medisch en verzorgend materiaal (bv. bij incontenentie) / Onbetaalde facturen ziekenhuizen

o Toegankelijkheid Correct vooraf informeren in eenvoudig taalgebruik > Meer informeren is nodig want veel initiatieven/informatie zijn te weinig gekend, zoals: Wijkgezondheids centrum; al dan niet geconventioneerde artsen; tandzorgreglement v/h OCMW; palliatieve zorg; dokters van de wereld; gezonde voeding; niet hebben van identiteitskaart / Transparante facturatie / Basisinformatie voor doelgroep nieuwkomers / Maatschappelijke organisatie van de zorg: mantel- en thuiszorg,…

o Patiëntenrechten Derdebetalersregeling , verhoogde tegemoetkoming / De rechten van de verzekerde bij ongeval, ziekte / inzage in medische dossiers / vermaatschappelijking van de zorg.

o Ambulante psychische gezondheidszorg Drempels o.a. door de afbouw van bedden psychiatrie waarbij mensen de weg naar de ambulante hulp niet vinden (enkel in CAW’s en centra voor geestelijke gezondheidszorg gratis)

o Eerstelijnszorghervorming Belangrijk proces dat momenteel opstart en waarbij Brugge Dialoogstad een optionele partner zal zijn. Voor meer info: https://www.zorg-en-gezondheid.be/hervorming-eerstelijnszorg-persoon-met-zorgnood-aan-het-stuur

o De binnenkant van armoede Arm maakt ziek, ziek maakt arm, m.a.w. ombuigen naar de binnenkant van armoede, cfr. armoedeweb.
Wat betekent het om arm en ziek te zijn? Wat heb je nodig vanuit deze context zodat armen de regie kunnen houden? Vereenzaming door chronische ziekte, waardigheid van ouderen,…

o Preventie Onbetaalbare huisvesting / Slechte luchtkwaliteit binnenshuis (gratis screening van beweging.net bij mensen thuis) / roken: inzetten op stoppen met roken / Gezonde voeding: eenzijdige voeding (lege brooddozen), Colruyt-actie / Belang van wijkgezondheidscentra.

Verder werd aandacht besteed aan de opvolging v/d werkgroepen en de toegankelijkheid v/h Huis v/d Bruggeling.

De volgende algemene vergadering heeft plaats op donderdag 22 maart om 19u in de vergaderzaal van Mijn Brugge.

De volgende Werkgroep Wonen heeft plaats op dinsdag 23 januari om 10u in het Huis van de Bruggeling, vergaderzaal Hemelrijk.

De eerstvolgende Kernvergadering heeft plaats op dinsdag 27 februari 2018 om 9u in ’t SAS met als thema Vooroordelen

Op 6 februari 2018 organiseerde Welzijnszorg een debatavond over het basisinkomen.

Angelino en Louis waren erbij in Berchem!

Wim Van Lancker , professor sociologie CSB U-Antwerpen en KU-Leuven, verduidelijkte zijn KUL studie aan de hand van statistieken over armoedebestrijding, sociale uitgaven, de armoedeverdeling en – grenzen.

Is het basisinkomen een betere oplossing?

Het bepalen v/h inkomen kan op een regressieve wijze, wat dan ter vervanging is van alle sociale steunmaatregelen of op een progressieve wijze, in combinatie met bestaande steunmaatregelen.
Beiden werden ontleed in hun draagvlakken bij de bevolking.

Het blijft altijd bij keuzes maken binnen een beperkt budget waarbij er altijd winnaars en verliezers zijn. Bij het afwegen van situaties, belandt men telkens weer bij het trilemma: armoedereductie, betaalbaarheid en eenvoud. Betrachten die drie evenwichtig samen te brengen is telkens weer een moeilijke oefening en een voortdurende uitdaging.

Weer werden tal van statistieken bekeken doch nu opgemaakt vanuit de Oeso-benadering, met afleiding v/d voor- en nadelen. Als vb. halen we Frankrijk aan dat zich als gemiddeld positioneert in deze statistiek. Daar komen we uit een maandelijks bedrag van 527€ voor een volwassene en 316€ voor een kind, met behoud van de huisvestingsregelingen en de handicaptoelagen.

Besluit
Door zijn algemeenheid is het basisinkomen blind voor de specifieke noden van de burgers. Zelfs de meest gunstige variant leidt tot achteruitgang voor een groot deel v/d actieve bevolking. De armoede zal er niet door dalen en bij het progressieve model zullen de overheidsuitgaven stijgen. Het basiskomen kan de welvaartsstaat wel versterken door de nadruk te leggen op specifieke groepen met ruimte voor aanpassingen naargelang de noden, onvoorwaardelijkheid na te streven i.p.v. voorwaardelijkheid, de werkloosheidsval te vermijden door een combinatie aan nieuwe mogelijkheden.

Dan volgde het open debat met:

 •  Chris De Nijs, VRT journalist en nu moderator
 • Wim Van Lancker, socioloog KUL
 • Nele Lijnen, Open VLD en auteur “Win for Life“ ° Lucie Evers, sociaal ondernemer en LUDI educatieve winkel
 • Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg

Het debat ging over de impact op de werkwilligheid en de tweeverdieners, de vrijheid om neen te zeggen, de activering, de loonvorming, standpunten over de progressieve en regressieve benadering, de financiering, het effectiever maken v/d huidige sociale bijstandsregelingen die minder voorwaardelijk kunnen zijn, de grotere vrijheid om eigen keuzes te maken om je creatiever te ontplooien.

Op zaterdag 10 februari waren we met 10 leden van Ûze Plekke aanwezig op de Volksuniversiteit te Oostende. De volksuniversiteit gaat simultaan door in Oostende en Antwerpen. Daar gaan mensen met armoede-ervaring en mensen zonder armoede-ervaring samen nadenken over een bepaald thema. Zowel in Oostende als in Antwerpen gaat het over hetzelfde thema. Dit jaar ging het over vrijwilligerswerk.

Marcella, Viviane, Mieke, Patricia K., Chantal, Anna, Noëlla, Paul, Dominique en Ignace namen deel. Bij aankomst kregen we een tas soep aangeboden.

Marijke Decuypere van ATD modereerde de gesprekken. Aan Chantal werd gevraagd haar voor te stellen. Voor haar was het de eerste deelname.

Er werden aan aantal vragen gesteld waar we een antwoord op moesten formuleren. Die vragen hadden we voorbereid in Ûze plekke op 23 januari:

– Doe je zelf vrijwilligerswerk, wat versta je daaronder, en waarom doe je dat?
– Kan vrijwilligerswerk een eerste stap zijn naar betaald werk?
– Wat met het verplichten van vrijwilligerswerk voor werkzoekenden?
– Werd je bestraft omdat je vrijwilligerswerk deed?
– Helpt vrijwilligerswerk om jouw talenten tot uiting te laten komen?

We namen kennis van een aantal krantenartikelen over vrijwilligerswerk en werden gevraagd deze te becommentariëren.
Een van de krantenartikelen was: ‘Kleren sorteren voor 1.25 euro per uur’.

‘Alle leefloners in Geraardsbergen moeten vanaf volgend jaar minstens één dag in de week in een gemeenschapsdienst werken. “Willen ze geen afval uit de sloot halen? Prima, maar dan moeten ze iets anders doen” zegt de OCMW-voorzitter’

Tijdens de pauze konden we genieten van een lekkere tas koffie en een gebakje.

Wat nemen we mee uit deze namiddag:


‘Beleidsmensen kunnen regels uitvaardigen en rechte lijnen uittekenen voor de mensen die het moeilijk hebben. Zij denken hen hierbij ter wille te zijn en hen te helpen. Maar elk individu is anders en heeft zijn verhaal. Wij zijn geen nummers , geen situaties, maar mensen die allemaal iets anders meegemaakt hebben en dus verschillende verwachtingen hebben.’

Verslag startavond Broederlijk Delen Emmaüsparochie
maandag 12 februari – POC St.-Willibrord
Ûze Plekke was opnieuw goed vertegenwoordigd op de startavond van Broederlijk Delen op de Emmaüs parochie. Ignace, Mieke, Paul, Viviane, Marcella, Anna, René, Angelino, Marleen, Dominique, Yvan en Sabine maakten er kennis met de vele standen op de solidariteitsmarkt waar ook Christiane stond met materiaal over de vastenactie 2018.

Bij het binnen gaan in de kerk konden we genieten van de talrijke liederen gezongen door het koor Solied. Geert Van Hecke en Carlos zongen mee.

We luisterden naar de getuigenissen van 2 leerlingen van het Sint-Jan Berchmanscollege van Avelgem, die samen met andere medeleerlingen en hun begeleidster Sofie De Laender op inleefstage waren in Oeganda. Zij maakten er kennis met Grace Ninseka, een vrouw met plannen. Zij woont met haar man en zeven zonen in het noorden van Oeganda. In 2015 kwam Grace in contact met COSIL, een lokale organisatie waarmee Broederlijk delen samenwerkt. Zij leerde hoe microkredieten aan te vragen, en hoe ze het land optimaal kon bewerken. Zo kon ze haar gezinssituatie sterk verbeteren.

Marc Vandevoorde modereerde de avond. Met een korte bezinning waarbij we een sterk verhaal aanhoorden van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging beëindigden we de startavond.
Nadien werden we getrakteerd op een drankje in de cafetaria.

Klik HIER voor een fotoreportage.


Wat nog komt...
Woensdag 21 februari
kernvergadering Brugge Dialoogstad, van 9 tot 11 uur
Donderdag 22 februari mars voor meer waardigheid

Vlaanderen kampt met een armoedeprobleem. Mensen blijven in de kou staan. Sociaal werkers zitten met de handen in het haar. Toch wordt er vooral over cijfers en statistieken gesproken. Waar is de menswaardigheid?  De West-Vlaamse armoedeverenigingen namen met steun van de provincie West-Vlaanderen het initiatief om samen een duidelijk signaal te geven.

Het moet en kan anders. We vragen meer solidariteit met mensen in kansarmoede en hulpverleners. We schreven daarom een waardigheidsmanifest met de slagzin ‘We zijn geen robots!‘.

Op 22 februari 2018 trekken we met z’n allen naar Brussel met onze eisen.

Marcheer mee voor meer waardigheid!

Dit is het programma van onze manifestatie (alle actuele informatie vindt u steeds op www.geenrobots.be):

 • 11.30 uur: Verzamelen op het grote plein voor station Brussel-Noord (zijde Simon Bolivarlaan)
 • 12 uur: Vertrek waardigheidsmars
 • 12.15 uur: Passage aan het Ellipsgebouw en afgifte van het manifest aan minister Jo Vandeurzen
 • 13 uur: Aankomst op het Martelarenplein en collectieve symbolische actie: we marcheren als robots in een cirkel rond het centrale standbeeld
 • 13.15 uur: Afgifte van het manifest aan de ministers op het Martelarenplein
 • 13.30 uur: Solidaire lunch: potluck(iedereen brengt iets mee voor zichzelf en deelt met een ander)
 • 14.30 uur: Einde van de waardigheidsmars
Dinsdag 27 februari kernvergadering Brugge Dialoogstad om 9 uur in ’t Sas
Dinsdag 27 februari om 19 uur in UP: werkgroep 3-daagse
Zondag 4 maart wakker voor vrede

Maandag 5 maart dagelijks bestuur
Zaterdag 10 maart
toneelopvoering TANYA om 20,00u in het centrum Valkenburg.
Klik HIER voor meer info.
Maandag 12 maart 19.30 uur ontmoetingsavond
Woensdag 14 maart om 19.30 uur werkgroep 17 oktober in UP
Donderdag 22 maart om 19 uur: Algemene vergadering Brugge Dialoogstad in ‘Mijn Brugge
Woensdag 14 en 21/03 en 18/04 Welzijnsschakels

West-Vlaanderen

SCHAKELVORMING

3 avonden: 14 maart, 21 maart, 18 april 2018

Locatie:  Beweging.net

Sint-Jorisstraat 1, Roeselare

Vergaderzaal D (2de verdieping)

WAT?

 • 3 avonden
 • We starten om 19u en eindigen ten allerlaatste om 22u
 • Ervaringen uit de concrete praktijk
 • Oefenen met opdrachten
 • Filmfragmenten

VOOR WIE?

 • Iedereen die deelneemt aan een welzijnsschakel of er zich vrijwillig inzet
 • Kom met een groepje mensen dat de diversiteit in jouw welzijnsschakel weergeeft
 • Deelnemers engageren zich om de 3 avonden te volgen

WAAR?

 • Beweging.net
 • Sint-Jorisstraat 1, Roeselare (naast de regionale dienst)
 • Vergaderzaal D (tweede verdieping)

KOSTPRIJS

 •  Gratis

BEGELEIDING

 •  Een ervaringsdeskundige (Caro Bridts) en een Welzijnsschakelmedewerker (Lieven De Pril) begeleiden de avonden.

INSCHRIJVEN

INHOUD

De schakelvorming wil vrijwilligers gedurende drie avonden  samenbrengen om veel van elkaar te leren. Mensen met en zonder armoede-ervaring of migratieverhaal  zijn welkom!

Avond 1:  Ontdekken van krachten

Op de eerste avond willen  we goede  basishoudingen inoefenen  We beluisteren elkaars  verhalen. We zijn immers  vaak  gekwetst door  een onrecht of  verontwaardigd over armoede. We ontdekken de krachten en talenten van onze groep.

 

Avond 2: Samen dromen over de toekomst

Tijdens de tweede avond zien we hoe een Welzijnsschakel een plek kan zijn waar mensen kansen krijgen en kunnen groeien.

Toch botsen we als mens en als groep op veel muren. We zoeken op deze tweede avond hoe we samen met anderen die muren kunnen slopen.

 

Avond 3 : Samen opbouwen

Hoe een werking opbouwen van vrijwilligers met en zonder armoede-ervaring die samen streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht(en) komt.

Zondag 25 maart Wandeltochten en fietstochten onder begeleiding van Miet:

Miet is officiële gids in Brugge en Brugs Ommeland. Ze houdt ervan tijdens een wandeling of fietstocht een en ander te vertellen over de bezienswaardigheden. Ze begeleidde jarenlang wandel- en fietstochten voor de volkshogeschool en doet dit nog steeds voor vriendengroepen. Ze wandelt en fiets aan een rustig tempo, stopt regelmatig en past de lengte van de tochten aan aan de groep.

De eerste wandeling 25 maart brengt ons een stukje langs de Brugse Vestingen.
De bestemming van de tweede wandeling 29 april en van de eerste fietstocht op 13 mei moet nog bepaald worden.


Vrijetijdsparticipatie
We vermelden alleen de activiteiten die door Patrick Pieters werden aangeduid. Voor de vele andere activiteiten kan je informatie vinden in de brochure of op de affiches in ons lokaal. Enkele andere mogelijkheden:

 • Zondag 18 maart om 15 uur in de stadsschouwburg: méli mélo mon dieu! chansons à bicyclette –
 • Zaterdag 24 maart vanaf 22 uur in het entrepot: area 51 – labyrinth club on tour
 • Zaterdag 24 maart om 20 uur in concertgebouw Will Tura

Will Tura, terug van nooit weggeweest. ‘Ik ben een zanger’ en dat blijft hij nog steeds.

Een beperkt aantal concerten in zijn geliefd Vlaanderen voor zijn trouwe fans.

Will Tura, met zijn eigen begeleidingsband aangevuld met De Heavy Horns maakt er zoals al die vorige jaren opnieuw een onvergetelijke ‘Tura-avond’ van in het Concertgebouw van Brugge!

Wil je meer informatie of wil je deze voorstelling bijwonen?

Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32 67 73, 0478 63 78 09) of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be. We spreken om 19 uur  af aan de ingang van het concertgebouw.

 • Zondag 25 maart: Brugse Achternoene. Angelino gaf de inschrijvingen door aan Bart Hollevoet

Recept van de maand

Gevulde aardappel

met gehakt

Ingrediënten voor 4 personen

 

Benodigdheden:

 • 8 middelgrote vastkokende aardappelen
 • 500 gr gemengd gehakt
 • 1 ajuin, fijngehakt
 • 2 teentjes knoflook uit de knijper
 • ongeveer 1 koffielepel worcestershiresaus of donkere sojasaus
 • 1 groentebouillonblokje
 • cayennepeper of druppeltjes tabasco naar smaak
 • 1 eetlepel ketchup

Prijscategorie : 4 à 5 euro

Bereidwijze

 1. Verwarm de oven voor op 220°C.
 2. Kook de aardappelen in de schil net niet gaar.
 3. Laat wat afkoelen, halveer de aardappelen in de lengte en hol een weinig uit.
 4. Meng het aardappelkruim + fijngesnipperde ajuin door het gehakt en breng op smaak met knoflook, worcestershiresaus/sojasaus, verkruimeld groentebouillonblokje, cayennepeper/tabasco en ketchup.
 5. Vul de aardappelen met het gehakt.
 6. Bedek een bakplaat met aluminiumfolie en schik hierop de gevulde aardappelen met gehakt. Bak de aardappelen 20 minuten in de oven (220°C).

Bron: www.budgetkoken.be


Lach van de maand


Tot slot
Dit was het eerste nummer van Ûze Gazette voor het werkjaar 2017-2018.
Artikels, mededelingen en verslagen worden verwacht ten laatste op donderdag 8 maart bij Boudewijn.
Nummer 2 van het werkjaar 2017 – 2018 verschijnt op maandag 12 maart.