7 themagroepen

Gezondheid...lees meer

Trekker: René

Medewerkers: Christiane

Rond dit thema werd al heel wat gerealiseerd: systeem van sociaal betalende derde, wijkgezondheidscentrum , betaalbare gezonde voeding met kookcursus…

 Wij zullen blijven werken aan de bewustmaking  bij onze mensen  over het belang van gezondheid en  gezondheidszorg.

Gezonde voeding blijft een belangrijk aandachtspunt. Wij denken ook aan het organiseren van kooksessies ‘ ten huize van…’

Initiatieven voor beweging en sport horen hier ook  thuis.

gezondheid

Wonen...lees meer

Trekker: Louis

Medewerkers: Muriel, Paul, Patricia, Geert, Marcella

In het verleden werden er ludieke en originele acties gepland om de lokale overheid te wijzen op een      gebrekkig woonbeleid.

De woonkwaliteit in Vlaanderen werd vergeleken met die in het Brugse en de getuigenissen in verslagvorm uitgeschreven. Met de mandatarissen van de Brugse gemeenteraad kon zo overleg gepleegd worden omtrent beleidsmaatregelen. In 2008 werden de gemeenteraadsleden tot dialoog uitgenodigd. Dit alles gebeurde met actieve deelname van onze mensen . In 2009 verscheen het beleidsdossier “Sorry wij hebben niets voor u” met alle vaststellingen en beleidsaanbevelingen. Het dossier werd opgesteld door onze partner Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.

We werkten actief mee aan de derde dialoogtafels van Brugge dialoogstad over ‘ wonen een basisrecht’ (2016). Wij maken ook deel uit van 2 werkgroepen die vragen zullen opstellen voor de verantwoordelijken voor het beleid om met hen in overleg te gaan. De éne werkgroep richt zich op de sector v/d sociale woningen en de sociale verhuurkantoren. De andere werkgroep richt zich op het aanbod van betaalbare huurwoningen en de toegang voor specifieke doelgroepen die vrijwel kansloos de woonmarkt verkennen.

Dit thema blijven we nauwgezet opvolgen.

Werelddag van verzet tegen extreme armoede in Brugge op 15 oktober

Opvoeding en onderwijs...lees meer

Trekker: Boudewijn

Medewerkers:  Pascal, Mieke , Nancy, Wim

We namen actief deel aan de tweede dialoogtafels van Brugge dialoogstad over opvoeding en onderwijs.

Dit resulteerde in de uitgave van een brochure ‘ hoe Brugse scholen kansen geven aan kinderen en gezinnen in armoede’ (2014). De brochure werd verspreid in alle scholen en CLB’s.

Op vraag van onze leden organiseerden we een inspringtheater rond de problematiek van opvoeden.

Dit thema zal onze aandacht blijven vergen want er zijn meerdere gezinnen met kinderen onder onze leden.

We onderzoeken de mogelijkheid om onze schoolgaande jongeren de kans te geven voor studiebegeleiding.

onderwijs

Cultuur...lees meer

Trekker: Patrick Pieters

Medewerkers: Eliane, Viviane, Annie

Via het fonds voor vrijetijdsparticipatie kunnen we geregeld deelnemen aan allerlei culturele activiteiten: muziekoptredens, film, toneel, festivals, tentoonstellingen, Bloedprocessie…

Soms organiseren we de deelname in groep maar daarnaast kan men ook individueel inschrijven en kunnen de leden zelf voorstellen doen.

Een maandelijks weerkerende activiteit is Podium voor de Passie, een gratis concert ten voordele van een goed doel. De concertenreeks is ondertussen toe aan zijn zevende seizoen. De concerten gaan telkens door in de Orgelzaal van het conservatorium in Brugge, Muntplein 6, 8000 Brugge op de eerste zaterdag van elke maand.

www,podiumvoordepassie  www.facebook.com/podiumvoorpassie

Een aantal van onze leden is blijkbaar ook in de wieg gelegd als toneelacteur. Dat hebben ze kunnen bewijzen bij onze 20ste verjaardag in 2015. Ivan Lemenu heeft ter die gelegenheid een toneelstuk geschreven voor Ûze Plekke waar alle leden een rol in speelden.

Op de werelddag van verzet tegen armoede, 17 oktober, werd in Brugge een inlooptheater georganiseerd waar oa ook leden van onze vereniging in blonken.

cultuur

Vakantieparticipatie...lees meer

Trekker: Angelino

Wij vinden dat deelname aan cultuur en ontspanning een basisrecht is voor iedereen. Dat is ook het uitgangspunt van art. 24 van de Universele verklaring van de rechten van de mens:

“Eenieder heeft recht op rust en op vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd en op periodieke vakanties met behoud van loon.”

vakantieparticipatie

Budgettering...lees meer

Trekker: Bénédicte

Medewerkers: Pascal, Louis

Voor mensen die het financieel niet breed hebben, is het niet altijd gemakkelijk om prioriteiten te leggen en te budgetteren. Sommigen worden dan ook geconfronteerd met schuldbemiddeling.

Preventief werken is belangrijk. Hiertoe werken we samen met BudgetInZicht van Noord-WestVlaanderen. De toegankelijkheid tot hun website werd uitgebouwd om gemakkelijker de weg te vinden naar het juiste aanbod en snel informatie te vinden en te delen met  interne en externe partners. Vormingspakketten en toolbox-educatie kunnen aangewend worden om mensen in zwakke posities te begeleiden en te vormen.

budgettering

(vrijwilligers-) Werk ...lees meer

Trekker: Nadine

Medewerkers: Brigitte, Noëlla, Dominique

De problematiek van het vinden van zinvol werk stelt zich voor velen onder ons.

Anderen hebben vrije tijd en wensen zich als vrijwilliger te engageren.

werk